Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.